ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 92 826 8 926 151 753 7 911 626 626 529 529 71 71 37 670 22 729 280 3,475 37 3,792
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 105 105 121 121 86 86 61 61 71 71 68 68 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 30 30 25 25 24 24 33 33 8 8 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 9 9 33 33 59 59 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 41 41 54 54 95 95
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 37 37 24 24 28 28 5 5 1 1 128 128
วิศวกรรมเครื่องกล 16 148 164 27 109 4 140 137 137 107 107 10 189 8 207 53 690 12 755
ปวส.ช่างยนต์ 16 16 27 27 10 10 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 23 23 19 19 16 16 31 31 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 61 63 63 98 98 68 68 126 126 416 416
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 54 54 23 23 20 20 23 23 26 26 146 146
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 8 8 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 55 292 8 355 63 224 3 290 177 177 152 152 9 189 14 212 127 1,034 25 1,186
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 33 33 1 1 68 68
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 21 21 30 30 8 8 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 180 180 133 133 97 97 45 45 38 38 493 493
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 61 61 58 58 80 80 57 57 109 109 365 365
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 50 32 32 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 51 51 33 33 84 84
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 3 3 14 14 25 25
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 103 103 106 106 87 87 104 104 55 55 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 36 36 28 28 24 24 32 32 4 4 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 78 78 63 63 72 72 51 51 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 21 178 199 61 193 254 139 139 105 105 18 169 187 100 784 884
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 12 12
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 46 46 46 46
ปวส.ช่างกลโรงงาน 21 21 15 15 6 6 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 122 122 137 137 76 76 56 56 106 106 497 497
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 56 56 56 56 63 63 49 49 63 63 287 287
รวมทั้งหมด 92 826 8 926 151 753 7 911 626 626 529 529 71 71 37 670 22 729 280 3,475 37 3,792