ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 243 243 255 255 174 174 208 208 164 164 1,044 1,044
วิศวกรรมไฟฟ้า 124 124 175 175 66 66 116 116 51 51 532 532
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 22 22 30 30 3 3 8 8 19 19 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 90 90 63 63 80 80 12 12 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 40 40 55 55 13 13 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 12 12 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 62 62 37 37 55 55 48 48 78 78 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 62 62 37 37 55 55 48 48 78 78 280 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 43 43 53 53 44 44 35 35 232 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 43 43 39 39 36 36 15 15 190 190
รวมทั้งหมด 243 243 255 255 174 174 208 208 164 164 1,044 1,044