ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 242 242 289 289 257 257 185 185 1 30 31 1 1,003 1,004
บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 95 95 85 85 1 15 16 1 410 411
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 33 33 20 20 4 4 57 57
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 60 60
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 27 27 40 40 11 11 78 78
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 97 97 118 118 215 215
บัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
บช.บ.การบัญชี 113 113 125 125 105 105 51 51 10 10 404 404
ศิลปศาสตร์ 32 32 46 46 57 57 49 49 5 5 189 189
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 22 22 4 4 47 47
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 25 33 33 36 36 27 27 1 1 122 122
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 7 7 13 13 20 20
รวมทั้งหมด 242 242 289 289 257 257 185 185 1 30 31 1 1,003 1,004