ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 4 91 95 2 56 58 65 65 91 91 4 20 2 26 10 323 2 335
พืชศาสตร์ 1 1 35 35 51 51 10 10 1 96 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 51 51 10 10 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 45 49 31 31 4 76 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 45 45 31 31 76 76
วิทยาศาสตร์ 33 33 22 22 5 5 13 13 7 7 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 33 22 22 5 5 13 13 7 7 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 18 18 2 3 5 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 18 18 3 3 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 3 3 8 8 9 9 2 2 4 2 33 2 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 3 3 8 8 9 9 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 4 91 95 2 56 58 65 65 91 91 4 20 2 26 10 323 2 335