ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 15 65 80 13 14 27 31 9 40 59 88 147
วิศวกรรมเครื่องกล 6 30 36 10 4 14 22 8 30 38 42 80
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 10 10 22 22 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 8 8 8 8
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 30 30 4 4 34 34
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 35 44 3 10 13 9 1 10 21 46 67
ปวส.ไฟฟ้า 9 9 3 3 9 9 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 10 10 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 15 65 80 13 14 27 31 9 40 59 88 147