ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 106 131 25 89 114 18 18 24 24 1 1 14 14 64 238 302
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 106 106 89 89 18 18 24 24 1 1 238 238
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 6 6 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 34 34 31 31 6 6 7 7 1 1 79 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 27 27 10 10 11 11 83 83
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 25 25 14 14 64 64
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25 14 14 64 64
รวมทั้งหมด 25 106 131 25 89 114 18 18 24 24 1 1 14 14 64 238 302