ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,136 4 1,140 985 8 993 825 825 825 825 524 20 544 4,295 32 4,327
บริหารธุรกิจ 788 4 792 712 8 720 538 538 494 494 326 20 346 2,858 32 2,890
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 37 37 45 45 55 55 36 36 34 34 207 207
บธ.บ.การจัดการ 125 125 92 92 51 51 268 268
บธ.บ.การตลาด 171 171 177 177 28 28 376 376
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 76 76 59 59 72 72 207 207
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 111 111 130 130 141 141 382 382
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 565 565 492 492 1,057 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 186 186 175 175 361 361
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 8 8 20 20 32 32
บัญชี 189 189 157 157 177 177 173 173 177 177 873 873
บช.บ.การบัญชี 189 189 157 157 177 177 173 173 177 177 873 873
ศิลปศาสตร์ 159 159 116 116 110 110 158 158 21 21 564 564
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 107 107 15 15 182 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 56 50 50 50 50 51 51 6 6 213 213
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 103 103 66 66 169 169
รวมทั้งหมด 1,136 4 1,140 985 8 993 825 825 825 825 524 20 544 4,295 32 4,327