ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 130 134 36 71 107 25 3 28 65 204 269
วิศวกรรมเครื่องกล 4 18 22 8 10 18 10 10 22 28 50
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 8 8 10 10 22 22
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 10 10 28 28
วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 15 48 63 9 9 24 127 151
ปวส.ไฟฟ้า 15 15 9 9 24 24
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 79 79 48 48 127 127
วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 13 13 26 6 3 9 19 49 68
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 13 13 6 6 19 19
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 13 13 46 46
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 4 130 134 36 71 107 25 3 28 65 204 269