ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 229 229 247 247 172 172 207 207 157 157 1,012 1,012
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 15 20 20 35 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 12 12 27 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 170 170 66 66 100 100 30 30 484 484
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 86 86 63 63 79 79 12 12 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 30 30 3 3 8 8 18 18 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 41 54 54 13 13 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 59 36 36 54 54 48 48 75 75 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 59 36 36 54 54 48 48 75 75 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 52 52 44 44 32 32 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 38 38 36 36 12 12 179 179
รวมทั้งหมด 229 229 247 247 172 172 207 207 157 157 1,012 1,012