ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 229 229 247 247 172 172 207 207 157 157 1,012 1,012
วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 170 170 66 66 115 115 50 50 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 18 18 30 30 3 3 8 8 18 18 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 59 59 86 86 63 63 79 79 12 12 299 299
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 41 41 54 54 13 13 108 108
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 12 12 27 27
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 59 59 36 36 54 54 48 48 75 75 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 59 36 36 54 54 48 48 75 75 272 272
วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 52 52 44 44 32 32 221 221
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 42 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 52 52 41 41 38 38 36 36 12 12 179 179
รวมทั้งหมด 229 229 247 247 172 172 207 207 157 157 1,012 1,012