ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 262 473 735 252 448 700 379 379 343 343 22 22 92 159 251 606 1,824 2,430
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 82 109 109 92 92 59 59 22 22 1 1 365 365
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 41 41 43 43 25 25 10 10 155 155
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 31 31 30 30 6 6 134 134
วิศวกรรมเครื่องกล 68 54 122 64 55 119 63 63 66 66 27 23 50 159 261 420
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 37 37 14 14 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 55 55 63 63 66 66 23 23 261 261
วิศวกรรมไฟฟ้า 74 188 262 96 174 270 113 113 108 108 25 29 54 195 612 807
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 13 12 12 11 11 36 36
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 59 59 7 7 100 100
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 25 25 7 7 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 88 88 64 64 56 56 10 10 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 65 45 45 49 49 27 27 15 15 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 35 41 41 76 76
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 54 69 123 45 60 105 54 54 49 49 23 95 118 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 54 45 45 23 23 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 69 60 60 54 54 49 49 95 95 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 80 146 47 50 97 57 57 61 61 17 11 28 130 259 389
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 18 18 13 13 64 64
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 29 29 4 4 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 80 50 50 57 57 61 61 11 11 259 259
รวมทั้งหมด 262 473 735 252 448 700 379 379 343 343 22 22 92 159 251 606 1,824 2,430