ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 262 473 735 252 448 700 379 379 343 343 22 22 92 159 251 606 1,824 2,430
วิศวกรรมเครื่องกล 68 86 154 64 90 154 94 94 96 96 6 6 27 23 50 159 395 554
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 27 27 13 13 74 74
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 37 37 14 14 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 55 55 63 63 66 66 23 23 261 261
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 32 32 35 35 31 31 30 30 6 6 134 134
วิศวกรรมไฟฟ้า 74 224 298 96 215 311 156 156 133 133 10 10 25 29 54 195 767 962
ปวส.ไฟฟ้า 34 34 59 59 7 7 100 100
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 13 13 12 12 11 11 36 36
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 27 27 25 25 7 7 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 65 65 45 45 49 49 27 27 15 15 201 201
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 88 88 88 88 64 64 56 56 10 10 306 306
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 25 25 4 4 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 35 35 41 41 76 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 36 36 41 41 43 43 25 25 10 10 155 155
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 54 69 123 45 60 105 54 54 49 49 23 95 118 122 327 449
ปวส.ช่างก่อสร้าง 54 54 45 45 23 23 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 69 69 60 60 54 54 49 49 95 95 327 327
วิศวกรรมอุตสาหการ 66 94 160 47 83 130 75 75 65 65 6 6 17 12 29 130 335 465
ปวส.ช่างกลโรงงาน 33 33 29 29 4 4 66 66
ปวส.ช่างโลหะ 33 33 18 18 13 13 64 64
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 80 80 50 50 57 57 61 61 11 11 259 259
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 14 33 33 18 18 4 4 6 6 1 1 76 76
รวมทั้งหมด 262 473 735 252 448 700 379 379 343 343 22 22 92 159 251 606 1,824 2,430