ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 84 84 1 56 57 62 62 90 90 4 17 2 23 5 309 2 316
พืชศาสตร์ 32 32 50 50 10 10 92 92
วท.บ.พืชศาสตร์ 32 32 50 50 10 10 92 92
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 41 41 31 31 72 72
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 41 41 31 31 72 72
วิทยาศาสตร์ 31 31 22 22 5 5 13 13 4 4 75 75
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 31 31 22 22 5 5 13 13 4 4 75 75
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 18 18 2 3 5 3 38 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 18 18 3 3 34 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 12 12 3 3 8 8 9 9 2 2 4 2 32 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 12 3 3 8 8 9 9 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 84 84 1 56 57 62 62 90 90 4 17 2 23 5 309 2 316