ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 14 77 91 10 14 24 20 8 28 44 99 143
วิศวกรรมเครื่องกล 6 43 49 8 4 12 17 7 24 31 54 85
ปวส.ช่างยนต์ 6 6 8 8 17 17 31 31
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 7 7 7 7
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 43 43 4 4 47 47
วิศวกรรมไฟฟ้า 8 34 42 2 10 12 3 1 4 13 45 58
ปวส.ไฟฟ้า 8 8 2 2 3 3 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 34 34 10 10 44 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 14 77 91 10 14 24 20 8 28 44 99 143