ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 55 74 25 141 166 28 28 25 25 1 1 2 45 250 295
บริหารธุรกิจ 19 48 67 25 136 161 21 21 19 19 1 1 45 224 269
ปวส.การจัดการ 11 11 18 18 1 1 30 30
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 7 7 15 15
บธ.บ.การจัดการ 21 21 19 19 40 40
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 28 28 39 39 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 20 20 97 97 117 117
ศิลปศาสตร์ 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 5 5 7 7 6 6 1 1 26 26
รวมทั้งหมด 19 55 74 25 141 166 28 28 25 25 1 1 2 45 250 295