ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 74 150 224 34 87 121 102 102 92 92 12 27 1 40 120 458 1 579
พืชศาสตร์ 17 17 7 7 24 24 24 24 6 9 15 30 57 87
ปวส.พืชศาสตร์ 17 17 7 7 6 6 30 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 24 24 24 24 9 9 57 57
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 111 113 62 62 2 173 175
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 2 2
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 111 111 62 62 173 173
วิทยาศาสตร์ 11 11 6 6 11 11 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 6 6 11 11 11 11 39 39
สัตวศาสตร์และประมง 32 32 18 18 31 31 40 40 3 3 6 53 74 127
ปวส.สัตวศาสตร์ 18 18 15 15 1 1 34 34
ปวส.ประมง 14 14 3 3 2 2 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 26 26 36 36 62 62
วท.บ.ประมง 5 5 4 4 3 3 12 12
อุตสาหกรรมเกษตร 23 28 51 9 19 28 36 36 17 17 3 15 1 19 35 115 1 151
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 23 23 9 9 32 32
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 12 8 8 9 9 8 8 12 12 49 49
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 16 16 11 11 27 27 9 9 3 3 66 66
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 74 150 224 34 87 121 102 102 92 92 12 27 1 40 120 458 1 579