ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 102 127 21 88 109 18 18 23 23 10 10 56 231 287
วิศวกรรมเครื่องกล 25 33 58 21 30 51 6 6 7 7 10 10 56 76 132
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 21 21 10 10 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 30 30 6 6 7 7 76 76
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
รวมทั้งหมด 25 102 127 21 88 109 18 18 23 23 10 10 56 231 287