ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 25 102 127 21 88 109 18 18 23 23 10 10 56 231 287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 102 102 88 88 18 18 23 23 231 231
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 27 27 10 10 11 11 80 80
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 31 31 2 2 5 5 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 33 33 30 30 6 6 7 7 76 76
วิศวกรรมเครื่องกล 25 25 21 21 10 10 56 56
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 21 21 10 10 56 56
รวมทั้งหมด 25 102 127 21 88 109 18 18 23 23 10 10 56 231 287