ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 762 9 854 141 708 5 854 605 605 519 519 70 70 34 641 19 694 258 3,305 33 3,596
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 96 96 109 109 83 83 58 58 70 70 64 64 480 480
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 29 29 22 22 25 25 23 23 32 32 7 7 138 138
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 34 34 7 7 33 33 56 56 130 130
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 35 35 51 51 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 36 36 24 24 28 28 5 5 1 1 126 126
วิศวกรรมเครื่องกล 15 135 150 25 103 4 132 132 132 105 105 9 185 7 201 49 660 11 720
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 25 25 9 9 49 49
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 27 27 21 21 18 18 16 16 31 31 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 60 60 94 94 67 67 122 122 402 402
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 49 49 22 22 20 20 22 22 26 26 139 139
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 7 7 11 11
วิศวกรรมไฟฟ้า 51 274 9 334 60 213 1 274 168 168 148 148 8 178 12 198 119 981 22 1,122
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 32 32 1 1 66 66
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 18 18 28 28 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 170 170 127 127 93 93 44 44 34 34 468 468
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 54 54 54 75 75 54 54 104 104 341 341
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 10 10 10 10
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 50 50 30 30 80 80
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 50 50 32 32 82 82
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 1 1 12 12 22 22
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 99 99 99 86 86 103 103 53 53 440 440
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 21 21 24 24 32 32 3 3 114 114
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 65 65 78 78 62 62 71 71 50 50 326 326
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 158 175 56 184 240 136 136 105 105 17 161 178 90 744 834
ปวส.ช่างโลหะ 11 11 11 11
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 42 42 42 42
ปวส.ช่างกลโรงงาน 17 17 14 14 6 6 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 110 110 131 131 75 75 56 56 100 100 472 472
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 48 48 53 53 61 61 49 49 61 61 272 272
รวมทั้งหมด 83 762 9 854 141 708 5 854 605 605 519 519 70 70 34 641 19 694 258 3,305 33 3,596