ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 318 2 320 322 3 325 300 300 366 366 91 91 145 4 149 1,542 9 1,551
การออกแบบ 107 2 109 91 3 94 98 98 144 144 32 4 36 472 9 481
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 35 35 36 36 33 33 51 51 25 25 180 180
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 34 34 28 28 21 21 48 48 131 131
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 38 38 27 27 44 44 45 45 7 7 161 161
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 2 2 3 3 4 4 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 52 52 53 53 53 53 45 45 242 242
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 24 24 35 35 40 40 38 38 30 30 167 167
ทล.บ.เซรามิก 15 15 17 17 13 13 15 15 15 15 75 75
ศิลปกรรม 69 69 74 74 68 68 78 78 19 19 308 308
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 69 69 74 74 68 68 78 78 19 19 308 308
สถาปัตยกรรม 103 103 105 105 81 81 91 91 91 91 49 49 520 520
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 6 6 6 6
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 35 35 35 35 34 34 29 29 32 32 26 26 191 191
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 68 68 70 70 47 47 62 62 59 59 17 17 323 323
รวมทั้งหมด 318 2 320 322 3 325 300 300 366 366 91 91 145 4 149 1,542 9 1,551