ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 96 7 118 18 106 13 137 61 61 64 64 4 13 4 21 37 340 24 401
พืชศาสตร์ 2 5 7 4 4 14 14 16 16 10 1 11 2 40 10 52
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 2 2 7 7 14 14
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 14 14 3 3 26 26
วท.ม.พืชศาสตร์ 5 5 4 4 1 1 10 10
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 13 53 66 18 81 99 31 134 165
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 13 13 18 18 31 31
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 53 81 81 134 134
สัตวศาสตร์และประมง 16 16 36 36 1 2 3 1 54 55
ปวส.ประมง 1 1 1 1
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 25 25 1 1 34 34
วท.บ.ประมง 8 8 11 11 1 1 20 20
อุตสาหกรรมเกษตร 43 2 45 25 9 34 31 31 12 12 3 1 3 7 3 112 14 129
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 43 43 25 25 13 13 12 12 1 1 94 94
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 18 18 18 18
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 9 9 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 15 96 7 118 18 106 13 137 61 61 64 64 4 13 4 21 37 340 24 401