ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 4 126 130 33 68 101 22 2 24 59 196 255
วิศวกรรมเครื่องกล 4 18 22 7 9 16 7 7 18 27 45
ปวส.ช่างยนต์ 4 4 7 7 7 7 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 18 18 9 9 27 27
วิศวกรรมไฟฟ้า 78 78 14 47 61 9 9 23 125 148
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 9 9 23 23
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 78 78 47 47 125 125
วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 12 12 24 6 2 8 18 44 62
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 12 12 6 6 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 12 12 42 42
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 4 126 130 33 68 101 22 2 24 59 196 255