ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 189 207 215 215 240 240 163 163 13 13 137 137 18 957 975
วิศวกรรมเครื่องกล 9 9 9 9
ปวส.ช่างกลเกษตร 9 9 9 9
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 111 120 112 112 168 168 59 59 13 13 58 58 9 521 530
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 6 6 6
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 19 19 15 15 30 30 3 3 11 11 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 63 63 60 60 84 84 56 56 34 34 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 13 13 13 13
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 29 29 37 37 54 54 120 120
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 13 13 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 43 43 57 57 35 35 54 54 57 57 246 246
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 43 43 57 57 35 35 54 54 57 57 246 246
วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 37 37 50 50 22 22 190 190
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 12 12 26 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 35 35 46 46 37 37 36 36 10 10 164 164
รวมทั้งหมด 18 189 207 215 215 240 240 163 163 13 13 137 137 18 957 975