ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 282 469 751 218 441 659 441 441 357 357 17 17 177 284 461 677 2,009 2,686
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 108 108 74 74 17 17 5 5 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
วิศวกรรมเครื่องกล 80 48 128 58 52 110 53 53 61 61 55 51 106 193 265 458
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 22 22 89 89
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 33 33 104 104
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 61 61 51 51 265 265
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 171 258 66 181 247 173 173 110 110 49 77 126 202 712 914
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 14 14 43 43
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 18 18 96 96
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 17 17 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 9 9 9
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 33 33 40 40 109 109
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 61 61 40 40 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 49 49 28 28 244 244
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 58 80 138 40 57 97 57 57 54 54 38 102 140 136 350 486
ปวส.ช่างก่อสร้าง 58 58 40 40 38 38 136 136
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 80 57 57 57 57 54 54 102 102 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 75 132 54 73 127 50 50 58 58 35 49 84 146 305 451
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 14 14 54 54
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 21 21 92 92
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 58 58 49 49 305 305
รวมทั้งหมด 282 469 751 218 441 659 441 441 357 357 17 17 177 284 461 677 2,009 2,686