ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 151 119 119 113 113 94 94 34 34 511 511
บริหารธุรกิจ 60 60 54 54 62 62 49 49 17 17 242 242
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 3 3 14 14
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 60 60 54 54 62 62 176 176
บธ.บ.การจัดการ 27 27 11 11 38 38
บธ.บ.การตลาด 11 11 3 3 14 14
บัญชี 74 74 52 52 43 43 34 34 10 10 213 213
บช.บ.การบัญชี 74 74 52 52 43 43 34 34 10 10 213 213
ศิลปศาสตร์ 17 17 13 13 8 8 11 11 7 7 56 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 13 13 8 8 11 11 7 7 56 56
รวมทั้งหมด 151 151 119 119 113 113 94 94 34 34 511 511