ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 33 97 130 68 144 212 61 61 85 85 35 43 1 79 136 430 1 567
พืชศาสตร์ 6 6 16 16 22 22 10 2 12 32 24 56
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 16 16 10 10 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 2 2 24 24
เรียนรวม 66 66 109 109 41 41 216 216
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 66 66 109 109 41 41 216 216
วิทยาศาสตร์ 10 10 10 10 6 6 11 11 9 9 46 46
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 10 10 6 6 11 11 9 9 46 46
สัตวศาสตร์และประมง 21 21 32 32 27 27 15 15 30 68 42 110
ปวส.ประมง 6 6 14 14 3 3 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 15 15 18 18 12 12 45 45
วท.บ.ประมง 4 4 5 5 9 9
วท.บ.สัตวศาสตร์ 23 23 10 10 33 33
อุตสาหกรรมเกษตร 6 21 27 20 25 45 14 14 25 25 10 17 1 28 36 102 1 139
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 20 20 8 8 34 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 9 9 6 6 6 6 13 13 45 45
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 10 10 16 16 8 8 19 19 4 4 57 57
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 33 97 130 68 144 212 61 61 85 85 35 43 1 79 136 430 1 567