ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 23 78 101 26 100 126 88 88 17 17 16 16 20 20 69 299 368
วิศวกรรมเครื่องกล 23 29 52 26 32 58 30 30 6 6 4 4 20 20 69 101 170
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 26 26 20 20 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 29 29 32 32 30 30 6 6 4 4 101 101
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32 27 27 10 10 11 11 112 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 32 32 27 27 10 10 11 11 112 112
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 31 31 1 1 1 1 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 17 17 36 36 31 31 1 1 1 1 86 86
รวมทั้งหมด 23 78 101 26 100 126 88 88 17 17 16 16 20 20 69 299 368