ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 904 904 985 5 990 812 812 643 643 616 27 643 3,960 32 3,992
บริหารธุรกิจ 611 611 677 5 682 567 567 431 431 411 27 438 2,697 32 2,729
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 50 50 25 25 37 37 49 49 40 40 201 201
บธ.บ.การจัดการ 87 87 82 82 169 169
บธ.บ.การตลาด 162 162 77 77 239 239
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 52 52 34 34 86 86
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 81 81 178 178 259 259
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 561 561 509 509 387 387 1,457 1,457
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 143 143 143 143 286 286
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 5 5 27 27 32 32
บัญชี 110 110 175 175 137 137 108 108 173 173 703 703
บช.บ.การบัญชี 110 110 175 175 137 137 108 108 173 173 703 703
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 8 8 8 8
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 8 8 8 8
ศิลปศาสตร์ 175 175 133 133 108 108 104 104 32 32 552 552
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 57 57 20 20 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 90 90 51 51 47 47 47 47 12 12 247 247
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 85 85 82 82 61 61 228 228
รวมทั้งหมด 904 904 985 5 990 812 812 643 643 616 27 643 3,960 32 3,992