ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 920 13 1,053 79 725 11 815 689 689 555 555 43 43 22 605 11 638 221 3,537 35 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 34 163 8 205 14 138 152 95 95 126 126 19 185 4 208 67 707 12 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 27 27 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 36 36 213 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 49 49 56 56 88 88 121 121 368 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 70 352 5 427 49 292 11 352 262 262 179 179 7 7 2 191 7 200 121 1,283 23 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 57 32 32 50 50 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 52 52 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 71 71 88 88 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 76 76 33 33 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 11 11 7 7 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 162 162 118 118 119 119 96 96 22 22 70 70 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 41 32 32 20 20 24 24 4 4 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 47 47 59 59 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 243 259 16 177 193 213 213 154 154 14 14 1 159 160 33 960 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 14 14 1 1 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 55 55 64 64 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 94 94 540 540
รวมทั้งหมด 120 920 13 1,053 79 725 11 815 689 689 555 555 43 43 22 605 11 638 221 3,537 35 3,793