ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 380 380 303 1 304 318 318 296 296 91 91 198 4 202 1,586 5 1,591
การออกแบบ 142 142 101 1 102 91 91 96 96 43 4 47 473 5 478
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 40 40 32 32 28 28 21 21 5 5 126 126
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 50 50 33 33 36 36 33 33 22 22 174 174
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 52 52 36 36 27 27 42 42 16 16 173 173
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 1 1 4 4 5 5
เทคโนโลยีศิลป์ 39 39 37 37 50 50 52 52 50 50 228 228
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 30 30 20 20 34 34 39 39 35 35 158 158
ทล.บ.เซรามิก 9 9 17 17 16 16 13 13 15 15 70 70
ศิลปกรรม 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 81 81 64 64 73 73 67 67 36 36 321 321
สถาปัตยกรรม 118 118 101 101 104 104 81 81 91 91 69 69 564 564
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 5 5 5
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 42 42 35 35 34 34 34 34 29 29 23 23 197 197
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 76 76 66 66 70 70 47 47 62 62 41 41 362 362
รวมทั้งหมด 380 380 303 1 304 318 318 296 296 91 91 198 4 202 1,586 5 1,591