ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 150 58 38 246 158 44 31 233 110 8 118 5 5 3 10 13 421 102 92 615
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 150 150 158 158 110 110 3 3 421 421
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 31 31 27 27 2 2 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 20 20 21 21 27 27 68 68
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 101 101 75 75 56 56 1 1 233 233
สหวิทยาการ 58 38 96 44 31 75 8 8 5 5 10 10 102 92 194
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 58 58 44 44 102 102
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 10 10 15 15
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 38 38 24 24 62 62
รวมทั้งหมด 150 58 38 246 158 44 31 233 110 8 118 5 5 3 10 13 421 102 92 615