ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 79 5 100 13 96 8 117 97 97 43 43 8 35 13 56 37 350 26 413
พืชศาสตร์ 9 4 13 2 7 9 13 13 8 2 10 11 21 13 45
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 2 2 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 9 5 5 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 4 3 3 7 7
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 7 7 2 2 13 13
เรียนรวม 53 53 11 54 65 72 72 8 8 19 179 198
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 11 11 8 8 19 19
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 53 53 54 54 72 72 179 179
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 14 14 14 14 7 28 35
ปวส.ประมง 1 1 1 1
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 6 6
วท.บ.ประมง 7 7 12 12 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 7 7 2 2 9 9
อุตสาหกรรมเกษตร 26 1 27 42 1 43 25 25 16 16 13 11 24 122 13 135
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 26 26 42 42 25 25 13 13 13 13 119 119
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 11 11 13 13
รวมทั้งหมด 16 79 5 100 13 96 8 117 97 97 43 43 8 35 13 56 37 350 26 413