ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 10 112 122 3 127 130 68 68 29 29 42 307 349
วิศวกรรมเครื่องกล 10 15 25 3 19 22 9 9 4 4 17 43 60
ปวส.ช่างยนต์ 10 10 3 3 4 4 17 17
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 19 19 9 9 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 14 14 14 185 199
ปวส.ไฟฟ้า 14 14 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 11 11 11 79 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 10 112 122 3 127 130 68 68 29 29 42 307 349