ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 263 263 216 216 253 253 201 201 28 28 961 961
บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 94 94 85 85 22 22 377 377
บธ.บ.การจัดการ 28 28 4 4 32 32
บธ.บ.การตลาด 33 33 33 33
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 18 18 42 42
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 90 90 86 86 94 94 270 270
บัญชี 124 124 102 102 118 118 60 60 4 4 408 408
บช.บ.การบัญชี 124 124 102 102 118 118 60 60 4 4 408 408
ศิลปศาสตร์ 49 49 28 28 41 41 56 56 2 2 176 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 21 2 2 23 23
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 33 33 22 22 29 29 35 35 119 119
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 16 16 6 6 12 12 34 34
รวมทั้งหมด 263 263 216 216 253 253 201 201 28 28 961 961