ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 285 470 755 218 439 657 441 441 330 330 17 17 75 183 258 578 1,880 2,458
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 95 95 78 78 108 108 74 74 17 17 5 5 377 377
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วิศวกรรมเครื่องกล 80 48 128 58 52 110 53 53 52 52 22 35 57 160 240 400
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 13 13 84 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 52 52 35 35 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 171 258 66 179 245 173 173 107 107 16 41 57 169 671 840
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 3 3 32 32
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 6 6 84 84
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 7 7 53 53
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 60 60 12 12 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 47 47 23 23 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 31 31 40 40 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 81 142 40 57 97 57 57 49 49 23 77 100 124 321 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 40 40 23 23 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 81 57 57 57 57 49 49 77 77 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 75 132 54 73 127 50 50 48 48 14 25 39 125 271 396
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 9 9 49 49
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 5 5 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 48 48 25 25 271 271
รวมทั้งหมด 285 470 755 218 439 657 441 441 330 330 17 17 75 183 258 578 1,880 2,458