ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 285 470 755 218 439 657 441 441 330 330 17 17 75 183 258 578 1,880 2,458
วิศวกรรมเครื่องกล 80 85 165 58 83 141 88 88 66 66 5 5 22 36 58 160 363 523
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 41 41 26 26 9 9 76 76
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 32 32 13 13 84 84
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 37 37 31 31 35 35 14 14 5 5 1 1 123 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 48 52 52 53 53 52 52 35 35 240 240
วิศวกรรมไฟฟ้า 87 211 298 66 216 282 214 214 149 149 8 8 16 44 60 169 842 1,011
ปวส.ไฟฟ้า 46 46 32 32 6 6 84 84
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 19 19 10 10 3 3 32 32
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 22 22 24 24 7 7 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 40 37 37 41 41 42 42 8 8 3 3 171 171
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 59 63 63 45 45 47 47 23 23 237 237
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 76 85 85 88 88 60 60 12 12 321 321
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 36 36 31 31 40 40 107 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 61 81 142 40 57 97 57 57 49 49 23 77 100 124 321 445
ปวส.ช่างก่อสร้าง 61 61 40 40 23 23 124 124
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 81 81 57 57 57 57 49 49 77 77 321 321
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 93 150 54 83 137 82 82 66 66 4 4 14 26 40 125 354 479
ปวส.ช่างกลโรงงาน 39 39 32 32 5 5 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 18 18 22 22 9 9 49 49
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 18 10 10 32 32 18 18 4 4 1 1 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 75 75 73 73 50 50 48 48 25 25 271 271
รวมทั้งหมด 285 470 755 218 439 657 441 441 330 330 17 17 75 183 258 578 1,880 2,458