ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 60 83 79 79 52 52 60 60 10 10 23 261 284
พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
วท.บ.พืชศาสตร์ 31 31 2 2 33 33
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 28 28 42 42 28 28 98 98
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 28 28 42 42 28 28 98 98
วิทยาศาสตร์ 27 27 26 26 21 21 5 5 5 5 84 84
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 27 26 26 21 21 5 5 5 5 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 17 17 2 2 19 19
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 2 2 15 15
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 23 5 28 11 11 3 3 7 7 1 1 23 27 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 23 23 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 11 11 3 3 7 7 1 1 27 27
รวมทั้งหมด 23 60 83 79 79 52 52 60 60 10 10 23 261 284