ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 18 68 86 14 60 74 14 14 20 2 22 52 144 196
วิศวกรรมเครื่องกล 15 19 34 6 28 34 4 4 17 2 19 38 53 91
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 6 6 17 17 38 38
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 19 28 28 4 4 51 51
วิศวกรรมไฟฟ้า 3 49 52 8 32 40 10 10 3 3 14 91 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 8 8 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 49 32 32 10 10 91 91
รวมทั้งหมด 18 68 86 14 60 74 14 14 20 2 22 52 144 196