ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 120 916 13 1,049 79 725 11 815 688 688 538 538 42 42 22 455 11 488 221 3,364 35 3,620
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 118 85 85 105 105 81 81 42 42 57 57 488 488
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 50 50 89 89
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 32 32 49 49 137 137
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 13 13 136 136
วิศวกรรมเครื่องกล 34 162 8 204 14 138 152 95 95 126 126 19 145 4 168 67 666 12 745
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 17 17 115 115
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 53 53 49 49 56 56 88 88 95 95 341 341
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 33 33 210 210
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 70 295 5 370 49 260 11 320 212 212 135 135 2 99 7 108 121 1,001 23 1,145
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 68 68 23 23 541 541
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 67 67 65 65 308 308
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 11 11 7 7 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 130 130 97 97 98 98 68 68 46 46 439 439
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 39 39 32 32 20 20 24 24 2 2 117 117
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 44 44 44 44 322 322
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 211 227 16 145 161 178 178 128 128 1 108 109 33 770 803
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 73 73 519 519
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 53 53 35 35 251 251
รวมทั้งหมด 120 916 13 1,049 79 725 11 815 688 688 538 538 42 42 22 455 11 488 221 3,364 35 3,620