ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 150 56 38 244 158 44 31 233 110 8 118 5 5 3 8 11 421 100 90 611
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 150 150 158 158 110 110 3 3 421 421
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 101 101 75 75 56 56 1 1 233 233
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 20 20 21 21 27 27 68 68
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 31 31 27 27 2 2 89 89
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 31 31 31 31
สหวิทยาการ 56 38 94 44 31 75 8 8 5 5 8 8 100 90 190
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 44 44 100 100
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 5 8 8 13 13
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 7 7 8 8 15 15
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 38 38 24 24 62 62
รวมทั้งหมด 150 56 38 244 158 44 31 233 110 8 118 5 5 3 8 11 421 100 90 611