ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 210 219 36 210 246 109 109 97 97 2 25 27 47 651 698
บริหารธุรกิจ 9 111 120 36 123 159 34 34 34 34 2 4 6 47 306 353
ปวส.การจัดการ 9 9 15 15 24 24
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 2 2 12 12
ปวส.การตลาด 11 11 11 11
บธ.บ.การจัดการ 22 22 3 3 25 25
บธ.บ.การตลาด 12 12 1 1 13 13
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 111 111 123 123 234 234
บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ 23 23 23 23
บริหารธุรกิจ - การตลาด 11 11 11 11
บัญชี 85 85 78 78 62 62 41 41 18 18 284 284
บช.บ.การบัญชี 85 85 78 78 62 62 41 41 18 18 284 284
ศิลปศาสตร์ 14 14 9 9 13 13 22 22 3 3 61 61
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 16 16 1 1 31 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 2 2 14 14
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 9 9 7 7 16 16
รวมทั้งหมด 9 210 219 36 210 246 109 109 97 97 2 25 27 47 651 698