ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ตกค้าง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 112 123 3 127 130 68 68 3 3 17 307 324
วิศวกรรมเครื่องกล 11 15 26 3 19 22 9 9 14 43 57
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 3 3 14 14
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 15 15 19 19 9 9 43 43
วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 60 78 78 47 47 185 185
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 3 3 3 79 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 3 3 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 30 30 12 12 79 79
รวมทั้งหมด 11 112 123 3 127 130 68 68 3 3 17 307 324