ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 229 233 34 664 698 38 893 931
บริหารธุรกิจ 3 168 171 15 292 307 18 460 478
ปวส.การจัดการ 3 3 15 15 18 18
บธ.บ.การตลาด 29 29 84 84 113 113
บธ.บ.การจัดการ 52 52 151 151 203 203
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 57 57 144 144
บัญชี 1 18 19 19 260 279 20 278 298
ปวส.การบัญชี 1 1 19 19 20 20
บช.บ.การบัญชี 18 18 260 260 278 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 34 34 83 83 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 34 34 83 83 117 117
ศิลปศาสตร์ 9 9 29 29 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 29 29 38 38
รวมทั้งหมด 4 229 233 34 664 698 38 893 931