ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 28 11 11 39 39
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 1 1 6 6
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 23 10 10 33 33
รวมทั้งหมด 28 28 11 11 39 39