ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 28 11 11 39 39
วิทยาศาสตร์ 28 28 11 11 39 39
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 23 23 10 10 33 33
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 5 1 1 6 6
รวมทั้งหมด 28 28 11 11 39 39