ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 73 1,131 1,204 2 122 124 75 1,253 1,328
วิศวกรรมไฟฟ้า 52 606 658 2 37 39 54 643 697
ปวส.ไฟฟ้า 52 52 2 2 54 54
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 32 32 1 1 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 81 81 16 16 97 97
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 69 69 2 2 71 71
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 57 57 9 9 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 353 353 8 8 361 361
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 14 14 1 1 15 15
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 21 274 295 49 49 21 323 344
ปวส.ช่างโยธา 21 21 21 21
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 274 274 49 49 323 323
วิศวกรรมอุตสาหการ 251 251 36 36 287 287
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 66 66 23 23 89 89
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 185 185 13 13 198 198
รวมทั้งหมด 73 1,131 1,204 2 122 124 75 1,253 1,328