ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 92 95 4 95 99 7 187 194
วิทยาศาสตร์ 76 76 42 42 118 118
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6 6 3 3 9 9
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 70 70 39 39 109 109
อุตสาหกรรมเกษตร 3 16 19 4 53 57 7 69 76
ปวส.การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 3 3 4 4 7 7
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 16 53 53 69 69
รวมทั้งหมด 3 92 95 4 95 99 7 187 194