ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. รวม ปวช. รวม ปวช. รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 54 54 9 9 63 63
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 54 54 9 9 63 63
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 54 54 9 9 63 63
รวมทั้งหมด 54 54 9 9 63 63