ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 292 292 591 591 883 883
บริหารธุรกิจ 221 221 310 310 531 531
บธ.บ.การตลาด 32 32 50 50 82 82
บธ.บ.การจัดการ 83 83 194 194 277 277
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 106 106 66 66 172 172
บัญชี 47 47 233 233 280 280
บช.บ.การบัญชี 47 47 233 233 280 280
ศิลปศาสตร์ 24 24 48 48 72 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 48 48 72 72
รวมทั้งหมด 292 292 591 591 883 883