ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 30 343 3 376 5 158 6 169 35 501 9 545
พืชศาสตร์ 11 81 92 3 30 33 14 111 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 30 30 111 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 17 94 111 1 27 28 18 121 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 1 1 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 94 94 27 27 121 121
วิทยาศาสตร์ 92 92 40 40 132 132
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 28 14 14 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 5 5 21 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48 48 17 17 65 65
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
สัตวศาสตร์และประมง 2 69 1 72 1 31 4 36 3 100 5 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.ประมง 17 17 7 7 24 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 52 52 24 24 76 76
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 4 4 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 7 2 9 30 2 32 37 4 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 30 30 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 30 343 3 376 5 158 6 169 35 501 9 545