ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 50 93 143 88 278 366 138 371 509
บริหารธุรกิจ 50 81 131 88 228 316 138 309 447
ปวส.การจัดการ 25 25 56 56 81 81
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25 25 32 32 57 57
บธ.บ.การจัดการ 45 45 148 148 193 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 36 36 80 80 116 116
บัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 3 3 3 3
ศิลปศาสตร์ 12 12 47 47 59 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 47 47 59 59
รวมทั้งหมด 50 93 143 88 278 366 138 371 509