ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 142 443 8 593 50 309 7 366 192 752 15 959
พืชศาสตร์ 30 104 134 21 80 101 51 184 235
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 13 13 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 104 115 8 80 88 19 184 203
วิทยาศาสตร์ 57 57 28 28 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 57 28 28 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 33 177 210 23 137 160 56 314 370
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 16 16 33 33
ปวส.ประมง 16 16 7 7 23 23
วท.บ.ประมง 63 63 24 24 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 114 114 113 113 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 79 105 8 192 6 64 7 77 85 169 15 269
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 76 76 1 1 77 77
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 5 5 8 8
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 64 64 84 84
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 8 7 7 15 15
รวมทั้งหมด 142 443 8 593 50 309 7 366 192 752 15 959