ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 142 443 8 593 50 309 7 366 192 752 15 959
พืชศาสตร์ 30 104 134 21 80 101 51 184 235
ปวส.พืชศาสตร์ 19 19 13 13 32 32
วท.บ.พืชศาสตร์ 11 104 115 8 80 88 19 184 203
วิทยาศาสตร์ 57 57 28 28 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 57 28 28 85 85
สัตวศาสตร์และประมง 33 177 210 23 137 160 56 314 370
ปวส.ประมง 16 16 7 7 23 23
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 16 16 33 33
วท.บ.ประมง 63 63 24 24 87 87
วท.บ.สัตวศาสตร์ 114 114 113 113 227 227
อุตสาหกรรมเกษตร 79 105 8 192 6 64 7 77 85 169 15 269
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 5 5 8 8
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 76 76 1 1 77 77
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 85 85 85 85
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 20 64 64 84 84
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 8 8 7 7 15 15
รวมทั้งหมด 142 443 8 593 50 309 7 366 192 752 15 959