ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 1,484 1,519 189 3,563 3,752 224 5,047 5,271
บริหารธุรกิจ 21 1,222 1,243 86 2,073 2,159 107 3,295 3,402
ปวส.การตลาด 17 17 56 56 73 73
ปวส.การจัดการ 4 4 30 30 34 34
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 76 76 177 177 253 253
บธ.บ.การตลาด 300 300 544 544 844 844
บธ.บ.การจัดการ 249 249 650 650 899 899
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 462 462 250 250 712 712
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 135 135 452 452 587 587
บัญชี 14 127 141 103 1,015 1,118 117 1,142 1,259
ปวส.การบัญชี 14 14 103 103 117 117
บช.บ.การบัญชี 127 127 1,015 1,015 1,142 1,142
ศิลปศาสตร์ 135 135 475 475 610 610
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 91 91 356 356 447 447
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 44 44 119 119 163 163
รวมทั้งหมด 35 1,484 1,519 189 3,563 3,752 224 5,047 5,271