ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,042 1,042 919 919 1,961 1,961
การออกแบบ 338 338 412 412 750 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 166 166 153 153 319 319
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 63 63 150 150 213 213
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 109 109 109 109 218 218
เทคโนโลยีศิลป์ 144 144 149 149 293 293
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 93 93 111 111 204 204
ทล.บ.เซรามิก 51 51 38 38 89 89
ศิลปกรรม 261 261 141 141 402 402
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 261 261 141 141 402 402
สถาปัตยกรรม 299 299 217 217 516 516
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 16 1 1 17 17
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 83 83 99 99 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 200 200 117 117 317 317
รวมทั้งหมด 1,042 1,042 919 919 1,961 1,961