ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 273 33 306 141 60 201 414 93 507
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 273 273 141 141 414 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 210 210 25 25 235 235
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 16 16 70 70 86 86
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 47 47 46 46 93 93
สหวิทยาการ 33 33 60 60 93 93
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 8 8 6 6 14 14
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 25 25 54 54 79 79
รวมทั้งหมด 273 33 306 141 60 201 414 93 507